Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005 - 2015 г.

Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005 - 2015 г. се разработва в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и очертава областната рамка, целите и приоритетите за развитие на областта, на базата на цялостната оценка на резултатите постигнати от действащите Областни планове за развитие.

Актуализираният документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик 2011-2013 г. е приет с Решение № 1, взето с Протокол №26 от 03.04.2012 г. на заседание на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик.

Междинната оценка на Стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005-2015 г. е обсъдена и приета на заседание на Областния съвет за развитие с Протокол №24/25.01.2011 г.

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.