Стратегически документи

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Стратегията представлява актуализация на приетата от Министерския съвет през 2010 г. Стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на членство в Европейския съюз.
Необходимостта от изработването на тази актуализирана Стратегия следва както от началото на новия програмен период, поради което повечето от мерките в Стратегията от 2010 г. имаха хоризонт до 2014 г., така и от развитията през последните 4 години. Част от реформите, предвидени в Стратегията от 2010 г. бяха реализирани. Същевременно динамиката на събитията през последните 4 години постави на дневен ред нови проблеми и в професионалната общност бяха предложени и някои нови решения.
В своя доклад от януари 2014г. по Механизма за сътрудничество и оценка Европейската комисия (ЕК) също препоръча актуализиране на Стратегията. Тази препоръка следва логично от множеството нови въпроси, констатации и препоръки, които се правят в докладите по Механизма за сътрудничество и проверка в последните 4 години. Важна е и динамиката в развитието на политиките в областта на правосъдието и вътрешния ред на ЕС и създаването на ред нови аналитични и диагностични инструменти и проблемите, които се поставят на дневен ред във връзка с тяхното прилагане.
При разработването й са взети предвид редица стратегически документи, сред които: международните стандарти и документи на Съвета на Европа и Европейския съюз, препоръките към България в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка, становищата на Венецианската комисия, Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 - 2020 г., Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, Стратегията за развитие на Националното бюро за правна помощ за периода 2014 – 2019 г., Основни насоки за дейността на Националния институт на правосъдието (2014-2020 г.) и др.
Актуализираната Стратегия е с хоризонт от 7 години за осъществяване на реформите, синхронизирайки се с програмния период за подкрепа по линия на структурните фондове на ЕС.
Стратегията е приета с Решение № 825 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г., с което е предложена за приемане от Народното събрание.
------------------------------
 
Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е приета с Решение № 299 на Министерския съвет от 22 април 2016 г.
 
Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е приета с Решение № 268 на Министерския съвет от 9 май 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 21.01.2015 г.