Стратегически документи

Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014 – 2020

Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014 – 2020  е ключов стратегически документ за развитие на областта, общините и населените места в рамките на целевата територия. Стратегията обхваща плановия период 2014 – 2020 година и представлява проекция на стратегическите Европейски и национални документи за развитие на територията, съобразена е със специфичните характеристики на населените места в областта, техните нужди и потребности.

Стратегията за развитие на област Благоевград за периода 2014-2020 година се разработва на основание чл. 12 на Закона за регионалното развитие и обединява усилията на заинтересованите страни на национално, регионално, областно и местно ниво за постигане на балансирано интензивно развитие на територията при отчитане интересите на местното население, неправителствения сектор, бизнеса и администрацията.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.07.2013 г.