Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Националната стратегия има за цел устойчиво развитие на минната индустрия чрез осигуряване на балансиран икономически, социално и екологично отговорен подход към проучването, добива и преработката на подземни богатства в Република България. Постигането на тази цел изисква създаване на прозрачна регулаторна и фискална среда, както и на достъпна и ефективна институционална среда.
Реализирането на стратегическите цели на Националната стратегия ще гарантира:
- Стабилна инвестиционна среда за отрасъла;
- Създаването и изпълнението на целенасочени дългосрочни програми за проучване, добив и преработка на подземните богатства;
- Ефективна система за контрол на дейностите по проучване, добив и преработка на подземните богатства;
- Превенция на незаконния добив;
- Ефективно обслужване и регулиране на дейностите в отрасъла от добре обучен и ресурсно осигурен персонал.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 761 на Министерския съвет от 29.09.2015 г.