Стратегически документи

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Настоящата концепция се фокусира върху целенасочено решаване на предизвикателството, свързано с недостига на кадри в бързоразвиващата се софтуерна индустрия в България. Решението на проблема ще бъде търсено основно чрез националната образователна система. Въпреки тесния фокус на концепцията, в процеса на реализация ще бъдат идентифицирани добри практики за повишаване на ефективността на образователната система и нейната обвързаност с нуждите на пазара на труда. Очакванията са тези добри практики да бъдат адаптирани и приложени и в други професионални направления.
Основната цел на концепцията е да се създадат подходящи условия за обучение на около 30 000 софтуерни специалиста допълнително в държавните висши училища, предлагащи най‐високо качество на образование в тази област. Част от желания резултат ще бъде търсена и чрез форми на професионално образование. Целта ще бъде постигната в рамките на следващите 12‐15
години.
 
С Протоколно решение № 2.2 на Министерският съвет от 10.01.2024 г. Концепцията е отменена.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Протокол № 51.48 на Министерския съвет от 16.12.2015 г.