Стратегически документи

Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Стратегията за изследвания и технологии в сигурността и отбраната отразява политиката на държавата и нейните отговорности при управлението на научноизследователската и развойната дейност в интерес на сигурността и отбраната. Тя дефинира технологичните области, в които  научната и изследователската общност, работеща в интерес на сигурността и отбраната, ще реализира целите на националната и ще допринесе за постигането на европейската и евро-атлантическата политика за сигурност и отбрана. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 51.44 на Министерския съвет от 16.12.2015 г.