Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014 -2020 г.

Областната стратегия за развитие е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област (район от ниво 3), който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на района от ниво 2. С него се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на регионалния план за развитие и на общинските планове за развитие. Настоящият материал е разработен в съответствие с:

- Методическите указания от септември 2011 г., за разработване на НСРРБ

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022),

- Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020).


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 10 на Областния съвет за развитие от 02.10.2013 г.