Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016-2020

Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016 – 2020 е стратегически документ, изготвен по реда и със структура и съдържание съгласно разпоредбите на чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. В йерархията на стратегическите документи относно социалното подпомагане и развитието на социалните услуги тя осигурява връзката между националните и регионални стратегически документи (стратегии, планове, програми и др.) и местните стратегии за развитие на социалните услуги. В контекста на тази йерархична връзка кметовете на общините от Област Пазарджик, въз основа на съгласуваната с Областния съвет за развитие и утвърдената от Областния управител стратегия, организират разработването на стратегии за развитие на социалните услуги в съответните общини, които се приемат от общинските съвети.
Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016 – 2020 се разработва въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта. Тези анализи се изработват от съответните общини с участието на дирекциите “Социално подпомагане” и обществените съвети по чл.35 от ЗСП и следва да бъдат приети от общинските съвети по предложение на кметовете на общините.
Стратегията е съгласувана от Областния съват за развитие на област Пазарджик с Решение №3, Протокол №30/25.01.2016 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Областния съвет за развитие от 25.01.2016 г.