Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията се стреми да се впише хармонично в предвижданията на документите, задаващи насоките в регионалната политика на европейско, национално и регионално ниво. Тя продължава принципите заложени в актуализираната ОСР 2007-2013 г. и в актуализираните ОПР на общините от областта. В синхрон с развитието на регионалната политика на ЕС, стратегическата част на ОСР има силно териториално измерение, като всяка една от предложените интервенции се стреми главно към намаляване на характерните за областта междуобщински различия.

Основните принципни постановки, залегнали в настоящата стратегия са: ограничаване на приоритетите и концентрация на ресурсите; интегрираност на интервенциите (хоризонтална, вертикална и териториална); устойчивост на целите и приоритетите; и отчитане на общественото мнение.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 13.06.2013 г.