Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. Област Благоевград

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Благоевград (2016 – 2020 г.) е част от реализирането на секторните политики в Благоевградска област и се одобрява от Областния съвет за развитие. Тя е разработена от Областен оперативен екип, сформиран целево със заповед на Областния управител включващ представители на областна администрация Благоевград, Регионална дирекция – социално подпомагани и общините Благоевград и Банско. Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Благоевград – областна администрация, общински администрации, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (РДСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, неправителствени организации (НПО).
Стратегията определя областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение тя покрива четиринадесетте общини на територията на област Благоевград и обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата област през следващите пет години (2016 – 2020 г.).
Областната стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Благоевград, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 4 на Областния съвет за развитие от 12.05.2015 г.