Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014-2020 година

Стратегията кореспондира с предвижданията на регионалната политика на ЕС, националните цели и приоритети за развитие и актуалното социално-икономическо състояние на област Габрово. Периодът на действие на настоящата стратегия е 7-годишен и съвпада с плановия период на ЕС.
 
Разработването на документа се основава на резултатите от проведеното през 2012 г. проучване на социално-икономическото състояние на област Габрово (в рамките на проект на Областна администрация Габрово „Ефективна координация и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”).
 
При разработване на ОСР 2014-2020 г. са следвани Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени от Министъра на регионалното развитие. Търсено е съответствие с основни стратегически документи на европейско и национално ниво: Стратегия Европа 2020; Национална програма за развитие: България 2020; Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022; Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025; Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 и други.

----------

Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014 -2020 година
 
Междинният доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово е разработен в съответствие с чл. 29 и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и е част от системата за наблюдение и оценка на регионалното развитие. Междинният доклад е изготвен на база резултатите от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово, разработената през м. декември 2017 г. – м. февруари 2018 г. от независим експертен екип.
Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал. 3 на ППЗРР, междинният доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие се обсъжда и одобрява от Областния съвет за развитие, по предложение на Областния управител.
 
Документът е одобрен с Решение № 1/10.05.2018 г. на Областния съвет за развитие
----------
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014 -2020 година
 
Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 г. е изготвен на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В Закона за регионалното развитие през 2016 г. са извършени промени в условията за определяне на райони за целенасочена подкрепа от държавата (РЦП), които се дефинират в областните стратегии за развитие. Измененията предвиждат териториалният обхват на РЦП да се определя, като се отчитат категориите на общините по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и техните географски характеристики по данни на Българската академия на науките.
С оглед приоритизирането в стратегията на подкрепа за иновационните и инвестиционните дейности за повишаване конкурентоспособността на МСП (Стратегическа цел 1) и приемането през 2015 г. на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС) и разработените през 2016 г. технологични пътни карти за тематичните области, определени в ИСИС, са направени допълнения, посочващи приоритетните за областта тематични области за интелигентна специализация.
Тези промени мотивират изготвянето на Актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020 г. С него е определен териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие на територията на област Габрово, както и мерки и средства за реализацията на дейностите в тях. Направени са допълнения, посочващи приоритетните за областта тематични области за интелигентна специализация. 
 
Документът е приет с Решение № 2/10.05.2018 г. на Областния съвет за развитие

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 2 на Областния съвет за развитие от 04.09.2013 г.