Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Кърджали за периода 2014-2020 г.

Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Кърджали и е в съответствие с Националната стратегия за развитие и Регионалния план за развитие на Южен централен район. При нейното разработване са взети предвид целите, приоритетите и финансовите условия на политиката за сближаване на Европейския съюз през периода 2014‐2020 г., както и предвижданията на Оперативните програми. Стратегията на област Кърджали е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които ще бъде основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.
Стратегията за развитие на област Кърджали представя виждането на ръководители и специалисти от местните структури на управление и широк кръг местни институции за развитието на обществената сфера и икономиката в областта през следващите години.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Областния съвет за развитие от 27.09.2013 г.