Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Ловеч 2014 – 2020 г.

Областната стратегия за развитие на област Ловеч има интегрален характер и съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В нея са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на областта и са направени предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012 - 2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие.

Направена е обща експертна оценка за необходимите финансови ресурси за реализация на целите на стратегията. Посочени са източниците за финансиране - национално финансиране, общински бюджети, финансиране от международни институции и финансиране от страна на частния сектор. Индикативната рамка е съобразена и с очакваното финансиране по оперативните програми в рамките на плановия период 2014 - 2020 г. Изготвянето на плановия документ кореспондира с Методическите указания на МРРБ, Националната стратегия за регионално развитие, проектите на Регионалния план на Северозападен район и оперативните програми и приоритетите на ЕС. За цялостната координация на процеса отговаряше експертен екип от Областна администрация Ловеч.

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 6 на Областния съвет за развитие от 12.07.2013 г.