Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2014-2020 г.

Стратегията за развитие на Област Монтана е основен стратегически документ, който определя целите и приоритетите на областната политика за развитие през периода 2014-2020 г. и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива - Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Северозападен район, с политиките и ресурсите на общинското ниво. Тя е документ, който отразява принципите и подходите на европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за развитие на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея.

----------

Междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г. и доклада към нея са приети с Решение на Областния съвет за развитие от 29 март 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 27.06.2013 г.